محیط زیست و سلامت

اولویت های پژوهشی کمیته خدمات شهری، محیط زیست و سلامت

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری: 1. طرح مدیریت و ساماندهی فضای سبز شهری؛2.  بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی و فرهنگ سازی در مدیریت فضای سبز؛3. آسیب شناسی و ارزیابی پارک ها و فضاهای سبز شهر همدان از لحاظ اصول ایمنی و ارائه راهکارهای ارتقاء آن؛4. طرح جایگزینی گیاهان پوششی با نیاز آبی کم، مقاوم به آلودگی و سرما جهت استفاده در فضاهای سبز شهری؛5. بررسی مزایا و معایب استفاده از درختان پهن‌برگ و سوزنی‌برگ جهت استفاده در...