فنی عمرانی و امور زیر بنایی

اولویت‌های پژوهشی کمیته فنی، عمرانی و زیر بنایی

آب 1. امکان‌سنجی احیای قنوات، چشمه‌ها و مسیل‌های موجود و بررسی شیوه‌های احیا، کنترل و بهره‌برداری از آن‌ها در شهر همدان.آسفالت، بتن، مواد و مصالح عمرانی و بازیافت 1. بررسی مشکلات آسفالت معابر در بخش‌های تولید، حمل، پخش و تعمیر و نگهداری و همچنین ارائه شیوه‌های نوین بهبود کیفیت آن با توجه به شرایط محیطی، اقلیم و وضعیت ترافیک شهر همدان؛2. امکان‌سنجی استفاده از مصالح نوین جایگزین آسفالت با توجه به شرایط محیطی، اقلیم و وضعیت ترافیک شهر همدان؛3. امکان‌سنجی جایگزین...