فناوری اطلاعات و شهر هوشمند

اولویت‌های پژوهشی فناوری و اطلاعات و شهر هوشمند

1. شناسایی الگوهای برون‌سپاری خدمات در حوزه مدیریت شهری؛ (مطالعه موردی: شهرداری همدان)؛ 2. ارزیابی استراتژی‌های تولید، توسعه و تأمین نرم‌افزارهای تخصصی شهرداری همدان؛ 3. شناسایی و اولویت‌بندی امکان کاربست فناوری‌های نوین در توسعه شهر هوشمند؛ 4. مقایسه روش‌های مختلف تولید و به‎روزرسانی نقشه‌های دیجیتالی شهری؛ 5. بررسی و تبیین الگوها و مدل‌های قرارداد مشارکت در حوزه فناوری اطلاعات و استخراج چارچوب مناسب؛ 6. بررسی و تبیین روش‌ها و مدل‌های حسابداری و حسابرسی سرمایه‌گذاری و سرمایه پذیری در مشارکت‌های فناوری اطلاعات؛ 7. بررسی و تبیین...