فناوری اطلاعات و شهر هوشمند

اولویت‌های پژوهشی فناوری و اطلاعات و شهر هوشمند

۱. شناسایی الگوهای برون‌سپاری خدمات در حوزه مدیریت شهری؛ (مطالعه موردی: شهرداری همدان)؛ ۲. ارزیابی استراتژی‌های تولید، توسعه و تأمین نرم‌افزارهای تخصصی شهرداری همدان؛ ۳. شناسایی و اولویت‌بندی امکان کاربست فناوری‌های نوین در توسعه شهر هوشمند؛ ۴. مقایسه روش‌های مختلف تولید و به‎روزرسانی نقشه‌های دیجیتالی شهری؛ ۵. بررسی و تبیین الگوها و مدل‌های قرارداد مشارکت در حوزه فناوری اطلاعات و استخراج چارچوب مناسب؛ ۶. بررسی و تبیین روش‌ها و مدل‌های حسابداری و حسابرسی سرمایه‌گذاری و سرمایه پذیری در مشارکت‌های فناوری اطلاعات؛ ۷. بررسی و تبیین [...]

بیشتر بدانید ...