فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اولویت‌های پژوهشی کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

1. راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اداره مراکز فرهنگی شهر همدان2. راهکارهای فرهنگی در افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهری3. میزان اثرگذاری ابزارها،رسانه‌ها و تکنیک‌های مختلف در ارائه آموزش‌های شهروندی4. نیازسنجی آموزش‌های شهروندی همدان5. ارزیابی اثربخشی آموزش‌های شهروندی ارائه شده توسط شهرداری و تدوین مدل آسیب‌شناسی آموزش‌های کنونی6. بررسی راهکارهای افزایش نشاط اجتماعی در شهر همدان7. نیازسنجی ورزش محلات و راهکارهای توسعه آن8. نیازسنجی ایجاد رصدخانه شهری9. مطالعه عوامل توسعه گردشگری متناسب با شهر همدان10. بررسی، تدوین...