فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اولویت‌های پژوهشی کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

۱. راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اداره مراکز فرهنگی شهر همدان ۲. راهکارهای فرهنگی در افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهری ۳. میزان اثرگذاری ابزارها،رسانه‌ها و تکنیک‌های مختلف در ارائه آموزش‌های شهروندی ۴. نیازسنجی آموزش‌های شهروندی همدان ۵. ارزیابی اثربخشی آموزش‌های شهروندی ارائه شده توسط شهرداری و تدوین مدل آسیب‌شناسی آموزش‌های کنونی ۶. بررسی راهکارهای افزایش نشاط اجتماعی در شهر همدان ۷. نیازسنجی ورزش محلات و راهکارهای توسعه آن ۸. نیازسنجی ایجاد رصدخانه شهری ۹. مطالعه عوامل توسعه گردشگری متناسب با شهر همدان ۱۰. بررسی، تدوین [...]

بیشتر بدانید ...