شهرسازی و معماری

اولویت های پژوهشی کمیته معماری و شهر سازی

۱.تهیه سند راهبردی زیبا سازی شهری ۲.اولویت بندی بازآفرینی محلات مسکونی ۳.طرح جامع پیاده مداری شهر ۴.شهر پایدار ۵.شهر هوشمند ۶.اولویت بندی ضوابط شهرسازی و معماری خاص برای حوزه های با طراحی در شهر همدان ۷.اولویت بندی روش های پدافندی ۸.اولویت بندی روش های مدیریت بحران ۹.اولوبت بندی تاب آوری در شهر ۱۰.اولویت بندی برای ساماندهی مناطق حاشیه ای ۱۱.تعریف پروژه های محرک توسعه در شهر ۱۲.امکان سنجی و مکان یابی حوزه و کانون های فعالیتی در محدوده و حریم شهر ۱۳.معاصرسازی الگوهای سنتی معمارانه و شهرسازانه همدان به منظور بهره [...]

بیشتر بدانید ...