شهرسازی و معماری

اولویت های پژوهشی کمیته معماری و شهر سازی

۱.تهیه سند راهبردی زیبا سازی شهری۲.اولویت بندی بازآفرینی محلات مسکونی۳.طرح جامع پیاده مداری شهر4.شهر پایدار5.شهر هوشمند6.اولویت بندی ضوابط شهرسازی و معماری خاص برای حوزه های با طراحی در شهر همدان7.اولویت بندی روش های پدافندی8.اولویت بندی روش های مدیریت بحران9.اولوبت بندی تاب آوری در شهر10.اولویت بندی برای ساماندهی مناطق حاشیه ای11.تعریف پروژه های محرک توسعه در شهر12.امکان سنجی و مکان یابی حوزه و کانون های فعالیتی در محدوده و حریم شهر13.معاصرسازی الگوهای سنتی معمارانه و شهرسازانه همدان به منظور بهره...