اقتصاد مالی و سرمایه گذاری

اولویت های پژوهشی کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری

  1- شناسایی و ارائه راهکارهای بهره گیری از قوانین و مقررات در جهت تامین منابع درآمد پایدار برای شهرداری2- بررسی راهکارهای تهیه طرح محله بندی حریم شهر و باغات همدان در جهت تعیین ارزش محاسباتی3- مطالعه تطبیقی ساختار اقتصادی شهر همدان با نحوه درآمدها و هزینه های شهرداری4- روش های تامین منابع درآمدی جایگزین شهرداری با تمرکز بر ابزارهای جدید تامین مالی5- ارائه مدل بازاریابی اجتماعی در راستای اخذ به موقع عوارض شهری6-  ارائه مدل فرایندی جذب سرمایه گذاری...