اقتصاد مالی و سرمایه گذاری

اولویت های پژوهشی کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری

    ۱- شناسایی و ارائه راهکارهای بهره گیری از قوانین و مقررات در جهت تامین منابع درآمد پایدار برای شهرداری ۲- بررسی راهکارهای تهیه طرح محله بندی حریم شهر و باغات همدان در جهت تعیین ارزش محاسباتی ۳- مطالعه تطبیقی ساختار اقتصادی شهر همدان با نحوه درآمدها و هزینه های شهرداری ۴- روش های تامین منابع درآمدی جایگزین شهرداری با تمرکز بر ابزارهای جدید تامین مالی ۵- ارائه مدل بازاریابی اجتماعی در راستای اخذ به موقع عوارض شهری ۶-  ارائه مدل فرایندی جذب سرمایه گذاری [...]

بیشتر بدانید ...