مقاله ها و یاداشت ها

الحاق روستاها؛ باری بر دوش شهر!

الحاق روستاها؛ باری بر دوش شهر! نگاهی گذرا به پیامدهای الحاق روستاهای پیرامونی به شهر همدان ✍ حسن مایلی مدیر پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌‌های شورای شهر مقدمه در دهه‌های اخیر رشد شتابان و ناموزون و الگوی متمرکز رشد فضایی شهرهای کشور (پدیده خزش شهری) سبب الحاق روستاهای پیرامونی به شهر و زمینه‌ساز گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بی‌هویت شده است. الگوی متمرکز رشد شهرهای کشور با اصول آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی شهری و توسعه پایدار در تعارض است؛ ازاین‌رو تأمین اهداف اقتصادی، اجتماعی، محدودیت‌های فیزیکی، [...]

بیشتر بدانید ...