پاورفی

تلفن های تماس

۰۸۱-۳۸۲۰۰۶۴۱

دور نگار:

۰۸۱-۳۸۲۲۱۷۷۸

پست الکترونیک

info@hamedanresearch.ir

دریافت گزارشات مردمی

همدان ، بلوار ارم، مرکز همایش های قرآنی و بین المللی شهرداری همدان، مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان