آرشیو ماهانه - مرداد ۱۳۹۸

رسیدگی به تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و نهایی سازی اولویت‌های پژوهشی سال ۹۸ حوزه حقوقی

🔶برگزاری جلسه کمیته حقوقی مرکز مطالعات شورای اسلامی شهر با حضور خانم مریم روانبخش رییس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایت‌های مردمی شورای اسلامی شهر، آقای ابرار خرم معاون امور مالی شهردار، دکتر انصاری قائم مقام مرکز مطالعات، اساتید عضو کمیته، مدیران و کارشناسان حوزه حقوقی، املاک و قراردادهای شهرداری همدان با ریاست دکتر حمید گلی پور به منظور ادامه رسیدگی به تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و نهایی سازی اولویت‌های پژوهشی سال ۹۸ حوزه حقوقی

جلسه مشترک کمیته های شهرسازی و معماری و گردشگری مرکز مطالعات با کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان

🔶جلسه مشترک کمیته های شهرسازی و معماری و گردشگری مرکز مطالعات با کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان پیرامون " بررسی شرح خدمات بافت بازار " با حضور خانم #نورا...زاده ریس کمیسیون شهرسازی و معماری، آقای #عسگریان رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری، آقای #کاوسی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، خانم #سلماسی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان، آقای #فتحیاننسب معاون شهرسازی و معماری شهرداری همدان و اساتید برجسته عضو کمیته...

جلسه کمیته ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه

🔶جلسه کمیته ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه با حضور دکتر گیاه شناس رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر، دکتر انصاری مشاور رییس مرکز مطالعات، اساتید هیئت علمی دانشگاه عضو کمیته و کارشناسان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، به ریاست دکتر سید علی اصغر تروهید برگزار شد. 🔶در این جلسه ارائه گزارش تحلیل عملکرد بودجه سه دوازدهم سال۹۸ توسط رییس کمیته انجام شد و موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رسیدگی به تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و نهایی سازی اولویت‌های پژوهشی سال ۹۸ حوزه حقوقی؛

برگزاری جلسه کمیته حقوقی مرکز مطالعات شورای اسلامی شهر با حضور دکتر انصاری مشاور رییس مرکز مطالعات، اساتید عضو کمیته، مدیران و کارشناسان حوزه حقوقی و قراردادهای شهرداری همدان به منظور ادامه رسیدگی به تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و نهایی سازی اولویت‌های پژوهشی سال ۹۸ حوزه حقوقی؛

جلسه کمیته فناوری اطلاعات و شهر هوشمند مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر

جلسه کمیته فناوری اطلاعات و شهر هوشمند مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر، با حضور اساتید هیئت علمی دانشگاه و مدیران و کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری، به منظور بررسی طرح پژوهشی واصله به کمیته و به روز رسانی اولویت های پژوهشی سال ۹۸ حوزه فناوری اطلاعات، در مرکز مطالعات برگزار شد.

ومین جلسه مشترک کمیته های “ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه” و “آموزش، بهره وری و بهبود روشها” مرکز مطالعات

دومین جلسه مشترک کمیته های "ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه" و "آموزش، بهره وری و بهبود روشها" مرکز مطالعات با موضوع طرح تحول اداری و بهبود بهره وری نیروی انسانی شهرداری، با حضور آقای عسگریان رییس کمیسیون نظارت و امور اداری شورای اسلامی شهر, دکتر جواد گیاه شناس رییس مرکز مطالعات، آقای حضرت زاده معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری, دکتر انصاری مشاور رییس مرکز مطالعات، اساتید دانشگاهی، مدیران و کارشناسان شهرداری در مرکز مطالعات برگزار شد.

آسیب شناسی و نهایی سازی ترکیب کمیته حقوقی

برگزاری جلسه کمیته حقوقی مرکز مطالعات شورای اسلامی شهر با حضور خانم مریم روانبخش رییس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی، دکتر جواد گیاه شناس رییس مرکز مطالعات، دکتر انصاری مشاور رییس مرکز مطالعات، اساتید عضو کمیته و کارشناسان حوزه حقوقی شهرداری همدان جهت آسیب شناسی کمیته، نهایی سازی ترکیب کمیته، بررسی پروپوزال طرح پژوهشی واصله به کمیته و نهایی سازی اولویت‌های پژوهشی سال ۹۸ حوزه حقوقی؛

آسیب شناسی کمیته، نهایی سازی ترکیب کمیته

برگزاری جلسه کمیته حقوقی مرکز مطالعات شورای اسلامی شهر با حضور خانم مریم روانبخش رییس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی، دکتر جواد گیاه شناس رییس مرکز مطالعات، دکتر انصاری مشاور رییس مرکز مطالعات، اساتید عضو کمیته و کارشناسان حوزه حقوقی شهرداری همدان جهت آسیب شناسی کمیته، نهایی سازی ترکیب کمیته، بررسی پروپوزال طرح پژوهشی واصله به کمیته و نهایی سازی اولویت‌های پژوهشی سال ۹۸ حوزه حقوقی؛