آرشیو ماهانه - آذر ۱۳۹۶

در جلسه شورای پژوهشی مرکز عنوان گردید؛ سمن ها به یاری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان فراخوانده شدند.

کمیته های یازده گانه مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان با حضور اعضای سمن ها غنی شدند. به گفته بادامی رییس مرکز مطالعات بر اساس مصوبات شورای پژوهشی، از سمن های همدان دعوت شده تا متناسب با تخصص خود در کمیته ها عضو شوند که خوشبختانه این کار صورت گرفت. وی افزود از میان اسامی معرفی شده توسط مجمع استانی سازمان های مردم نهاد همدان با انتخاب شورای پژوهشی، افرادی به عضویت کمیته ها در آمدند و از...

در جلسه شورای پژوهشی مرکز عنوان گردید؛ سمن ها به یاری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان فراخوانده شدند.

کمیته های یازده گانه مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان با حضور اعضای سمن ها غنی شدند. به گفته بادامی رییس مرکز مطالعات بر اساس مصوبات شورای پژوهشی، از سمن های همدان دعوت شده تا متناسب با تخصص خود در کمیته ها عضو شوند که خوشبختانه این کار صورت گرفت. وی افزود از میان اسامی معرفی شده توسط مجمع استانی سازمان های مردم نهاد همدان با انتخاب شورای پژوهشی، افرادی به عضویت کمیته ها در آمدند و از...