آرشیو ماهانه - بهمن ۱۳۹۴

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان: ایجاد و گسترش ارتباط علم و اجرا از اهداف اصلی تشکیل مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان است

نرگس نورا...زاده در نشست با خبرنگاران با اشاره به نقش مركز مطالعات . پژوهش های شورا در فرآيند توسعه شهري ابراز كرد: در دوره شوراي چهارم به اين نتيجه رسيديم كه حضور فضايي در كنار شورا براي ارتباط‌گيري مؤثر با اساتيد دانشگاهي و مراكز علمي مورد نياز فعاليت‌هاي شهري است تا بتوانيم فضاهاي اجرايي را با فضاهاي علمي همراه كنيم. وي حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي را يكي از راهكارهاي رسيدن به اين هدف و رفع فاصله ميان فضاهاي دانشگاهي و...