کمیته ارزیابی

کمیته ارزیابی

اولویت‌های پژوهشی کمیته ارزیابی
۱. مطالعه و بررسی روش‌های حسن ارزیابی و نظارت عالیه و کلان بر روندها و برنامه‌های حوزه بودجه در شورای اسلامی شهر، شهرداری و کلیه سازمان‌ها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری؛

۲. مطالعه و بررسی روش‌های نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری؛

۳.  مطالعه و بررسی روش‌های نظارت بر حساب درآمد و هزینه شهرداری به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد؛

۴. مطالعه و بررسی نسخه نهایی گزارش‌های تدوین شده در شورای اسلامی شهر در خصوص “صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه شهرداری” پیش از ارسال به وزارت کشور؛

۵. مطالعه و بررسی کارشناسی بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری‌ها؛

۶. مطالعه و بررسی روش‌های نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری؛

۷. مطالعه و بررسی روش‌های نظارت بر حساب درآمد و هزینه شهرداری و کلیه سازمان‌ها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری؛

۸. مطالعه، بررسی و بازنگری شاخص‌ها و استانداردهای نظارت و ارزیابی به تناسب حوزه‌های مختلف مدیریت شهری؛

۹. مطالعه و بررسی ساختارهای نظارتی و پیشنهاد اصلاح و مهندسی مجدد فرآیندهای نظارت و ارزیابی جهت بهبود رویه‌ها همگام با پیشرفت‌های علمی؛

۱۰. مطالعه و بررسی کارشناسی پیرامون طراحی و تدوین سیاست‌های راهبردی در ارزیابی حوزه‌های تخصصی؛

۱۱. مطالعه و بررسی روش‌های تغییر روند بودجه‌نویسی شهرداری‌ها از حالت سنتی به شیوه‌های عملیاتی و واقع‌بینانه‌تر جهت افزایش بهره‌وری و کاهش انحرافات موجود؛

۱۲. مطالعه و بررسی روش‌های ارائه مشاوره به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در تغییر روش برنامه نویسی و بودجه نویسی از حالت سنتی و پروژه محور به شکل برنامه عملیاتی و تخصیص بودجه مطابق با دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور در خصوص اصول بودجه نویسی و اجرای بودجه در شهرداری‌ها؛

۱۳. مطالعه و بررسی روش‌های سامان‌دهی بهینه سرمایه انسانی شهرداری‌ها.