هیات امناء

اعضای هیئت امنا مرکز مطالعات

سعید شهابی نیا

دانشجوی دکترای مدیریت

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان

محمود مسگریان

كارشناسي ارشد ارتباطات

رییس شورای اسلامی شهر همدان

سید مسعود حسینی

دانشجوی دکترای علوم سیاسی

شهردار همدان

حميد بادامي نجات

كارشناسي ارشد برق

عضو شورای اسلامی شهر همدان

سعید حاج بابایی

دکترای شهرسازی

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان

ناصر صفری افلاکی

حوزوی

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان

علیرضا عقیقی

دكتراي مدیریت

استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور همدان

محمدرضا عراقچیان

دكتراي معماری

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

رضوان سلماسی

کارشناس ارشد تربیت بدنی

عضو دوره پنجم شورای اسلامی شهر همدان