فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

جهت مطالعه عملکرد این کمیته بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
اولویت‌های پژوهشی کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
۱. راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های مشارکت مردمی در مدیریت مراکز فرهنگی شهر همدان؛

۲. راهکارهای فرهنگی در افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهری؛

۳. میزان اثرگذاری ابزارها، رسانه‌ها و تکنیک‌های مختلف در ارائه آموزش‌های شهروندی؛

۴. نیازسنجی آموزش‌های شهروندی همدان؛

۵. ارزیابی اثربخشی آموزش‌های شهروندی ارائه‌شده توسط شهرداری و تدوین مدل آسیب‌شناسی آموزش‌های کنونی؛

۶. بررسی راهکارهای افزایش نشاط اجتماعی در شهر همدان؛

۷. نیازسنجی ورزش محلات و راهکارهای توسعه آن؛

۸. نیازسنجی ایجاد رصدخانه شهری؛

۹. نیازسنجی از شهروندان در مورد فضاها و مراکز فرهنگی، هنری و تفریحی؛

۱۰. راهکارهای هماهنگی، هم‌سویی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های فرهنگی در شهر؛

۱۱. بررسی میزان و راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی شهروندان همدانی.

اولویت‌های پژوهشی کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
۱. راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های مشارکت مردمی در مدیریت مراکز فرهنگی شهر همدان؛

۲. راهکارهای فرهنگی در افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهری؛

۳. میزان اثرگذاری ابزارها، رسانه‌ها و تکنیک‌های مختلف در ارائه آموزش‌های شهروندی؛

۴. نیازسنجی آموزش‌های شهروندی همدان؛

۵. ارزیابی اثربخشی آموزش‌های شهروندی ارائه‌شده توسط شهرداری و تدوین مدل آسیب‌شناسی آموزش‌های کنونی؛

۶. بررسی راهکارهای افزایش نشاط اجتماعی در شهر همدان؛

۷. نیازسنجی ورزش محلات و راهکارهای توسعه آن؛

۸. نیازسنجی ایجاد رصدخانه شهری؛

۹. نیازسنجی از شهروندان در مورد فضاها و مراکز فرهنگی، هنری و تفریحی؛

۱۰. راهکارهای هماهنگی، هم‌سویی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های فرهنگی در شهر؛

۱۱. بررسی میزان و راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی شهروندان همدانی.