ماموریت ها و راهبردها

به‌طورکلی، مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر همدان به‌منظور ارائه خدمات پژوهشي در جهت ارائه نظرهاي کارشناسي و مشورتي به رؤساي کميسيون‌ها و ساير اعضاي شوراي اسلامي شهر در راستاي نيل به اهداف زير تشکيل شده است:

 

  1. کمک به تبيين چشم‌انداز، اهداف، راهبردها و سياست‌هاي کاري شوراي اسلامي شهر؛
  2. شناسايي و معرفي دستاوردهاي جديد و مطلوب براي آينده شهر و تسري آن در بدنه‌ي مديريت شهري؛
  3. کمک به حاکميت تفکر راهبردي و آينده‌پژوهي در شوراي اسلامي شهر؛
  4. افزايش اثربخشي فرآيندهاي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و ارزيابي تصميم‌هاي شوراي اسلامي شهر؛
  5. جهت‌دهي و انسجام‌بخشي به فعالیت‌های پژوهشي مرتبط با مديريت شهري.