بانک ایده های مدیریت شهری

مرکز مطالعات و پژوهش های شواری اسلامی شهر همدان به منظور ارتقاء کمی و کیفی سطح خدمات و نیز افزایش مشارکت شهروندان در اداره شهر، اقدام به راه اندازی بانک ایده و نظرات نموده است.
در این سامانه نخبگان ، كارشناسان، مديران اجرايی، دانشگاهیان و عموم مردم می توانند از طريق وبگاه، به ارايه و مبادله ايده های خود بپردازند. مجموعه مدیریتی نیز با استفاده از این سیستم به گردآوری، غربالگری، طـبقه بندی و تحليل ايده های مختلف می پردازند كه اين امر، زمينه هم افزايی علمی و تسهيل در كـاربردی شدن ايده ها را فراهم می سازد.

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 10 MB, Max. files: 5.