اعضای کمیته

مسعود ملکی

کارشناسی ارشد گردشگری

یعقوب محمدی فر

دکترای باستان شناسی

منوچهر احقر

دکتری برنامه ریزی شهری

ساره پور جهان

کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

رزیتا ناصرالمعمار

کارشناسی ارشد جغرافیا

صاحب محمدیان منصور

دکتری معماری

مریم مقدم

کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری