کمیته فنی، عمرانی و امور زیر بنایی

اعضای کمیته

مهدی اثنی عشری

دکتری عمران

مهدی حسینیان

دکتری عمران

محمود نیلی

دکتری عمران

مسعود مکارچیان

دکتری عمران

بهرام رضایی

دکتری عمران

محمدرضا الیاسی

دکتری عمران

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه