فناوری اطلاعات و شهر هوشمند

اولویت‌های پژوهشی فناوری و اطلاعات و شهر هوشمند

1. شناسایی الگوهای برون‌سپاری خدمات در حوزه مدیریت شهری؛ (مطالعه موردی: شهرداری همدان)؛2. ارزیابی استراتژی‌های تولید، توسعه و تأمین نرم‌افزارهای تخصصی شهرداری همدان؛3. شناسایی و اولویت‌بندی امکان کاربست فناوری‌های نوین در توسعه شهر هوشمند؛4. مقایسه روش‌های مختلف تولید و به‎روزرسانی نقشه‌های دیجیتالی شهری؛5. بررسی و تبیین الگوها و مدل‌های قرارداد مشارکت در حوزه فناوری اطلاعات و استخراج چارچوب مناسب؛6. بررسی و تبیین روش‌ها و مدل‌های حسابداری و حسابرسی سرمایه‌گذاری و سرمایه پذیری در مشارکت‌های فناوری اطلاعات؛7. بررسی و تبیین...