فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اولویت‌های پژوهشی کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

1. راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اداره مراکز فرهنگی شهر همدان 2. راهکارهای فرهنگی در افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهری 3. میزان اثرگذاری ابزارها،رسانه‌ها و تکنیک‌های مختلف در ارائه آموزش‌های شهروندی 4. نیازسنجی آموزش‌های شهروندی همدان 5. ارزیابی اثربخشی آموزش‌های شهروندی ارائه شده توسط شهرداری و تدوین مدل آسیب‌شناسی آموزش‌های کنونی 6. بررسی راهکارهای افزایش نشاط اجتماعی در شهر همدان 7. نیازسنجی ورزش محلات و راهکارهای توسعه آن 8. نیازسنجی ایجاد رصدخانه شهری 9. مطالعه عوامل توسعه گردشگری متناسب با شهر همدان 10. بررسی، تدوین...