اولویت های پژوهشی کمیته حقوقی

حقوق عمومی: نظام حاکم بر رسیدگی، در مراجع شبه قضایی شهرداری، (کمیسیون ماده­ی100، ماده 77، و...) نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی، در کمیسیون ماده­ی 77 قانون شهرداری؛ بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر؛ نظام حقوقی حاکم بر معاملات شهرداری­ها؛ بررسی قابلیت ارجاع اختلافات و توافقات شهرداری به داوری؛ نظام حقوقی حاکم بر طرح­های تملک شهرداری؛ نظام حقوقی مطلوب حاکم بر واحد اجرائیات شهرداری آسیب­ شناسی قانون شهرداری با تأکید بر ماده­ی 101؛ ماهیت...