شورای پژوهشی

ابراهیم مولوی

دکترای شهرسازی

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان

سید علی اصغر تروهید

دکتری فیزیک

رییس کمیته ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه مرکز مطالعات

مرتضی حضرت زاده

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری همدان

علی اکبر فامیل روحانی

دکتری کتابداری و اطلاع رسانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

محمد مهدی درگاهی

دکتری برنامه ریزی شهری

رییس حوزه شهردار همدان

محمد رضا عراقچیان

دکتری معماری

رییس کمیته معماری و شهرسازی (عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا)

اسدا... نقدی

دکتری علوم اجتماعی

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

روح‌اله سهرابی

دکتری مدیریت

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

 

محمود نیلی

دکتری عمران

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

اکبر عروتی موفق

دکتری معارف

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

محمدرضا الیاسی

دکتری عمران

عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر