شورای پژوهشی

جواد گیاه شناس

دکتری تخصصی علوم سیاسی

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان

سید علی اصغر تروهید

دکتری فیزیک

رییس کمیته ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه مرکز مطالعات

مرتضی حضرت زاده

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری همدان

علی اکبر فامیل روحانی

دکتری کتابداری و اطلاع رسانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

محمد مهدی درگاهی

دکتری برنامه ریزی شهری

رییس حوزه شهردار همدان

محمد رضا عراقچیان

دکتری معماری

رییس کمیته معماری و شهرسازی (عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا)

اسدا... نقدی

دکتری علوم اجتماعی