معرفی مرکز

امروزه با توجه به پيشرفت روزافزون علوم مختلف و به وجود آمدن مسائل و موضوعات جديد و چندوجهي، توجه به تحقيق و مطالعه براي حل اين چالش‌ها به ضرورتی انکارناپذير تبديل شده است. از سوي ديگر، به دنبال گسترش شهرها و پيچيده شدن موضوعات مربوط به مديريت شهري، نهادهاي سياست‌گذار و تصميم گير در اين حوزه ناگزير به تأسيس مراکز پژوهشي منسجم و هدفمند شده‌اند. در اين راستا شوراي اسلامي شهر همدان با درک صحيح اين ضرورت که پايه و اساس تصميم‌گيري‌ها بر تحقيق و مطالعه استوار است، اقدام به راه‌اندازي «مرکز مطالعات و پژوهش‌ها» در آبان ماه سال ۱۳۹۲ کرد. این امر در راستای اجراي بند دوم ماده ۸۰ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران و با اهداف تعیین‌شده در متن ماده‌واحده صورت گرفته است. اين مرکز طي اين سال‌ها سعي کرده است با نگرشي نوين ضمن شناخت دقيق مسائل و مشکلات شهر و اولويت‌بندي آن‌ها با بهره‌گيري از دانش کارشناسان خبره و متخصصين نسبت به حل کارشناسانه اين چالش‌ها اقدام و به شوراي اسلامي شهر همدان در راستای نيل به اهدافي همچون برنامه‌ريزي دانش‌محور، تدوين علمي سياست‌ها، اتخاذ دقيق و به‌موقع تصميم‌ها و نظارت اثربخش بر مجموعه مديريت شهري کمک کند.