پژوهشگران دائمی و موقت مرکز مطالعات

۱- هیئت امنا مرکز

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

۲- شورای پژوهشی مرکز

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

۳- کارمندان مرکز

دکتر جواد گیاه شناس

رییس مرکز مطالعات

 دکترای تخصصی رشته علوم سیاسی؛سیاستگذاری عمومی 

روح ا... وجدی هویدا

معاون مرکز مطالعات

کارشناس ارشد علوم سیاسی

دکتر مهدی انصاری

معاون هماهنگی و پیگیری مصوبات

 دکترای آموزش زبان انگلیسی

میثم رضایی مظفر

مدیر اجرایی مرکز مطالعات

مهندسی مکانیک

حسن مایلی

مدیر پژوهشی مرکز مطالعات

مهندسی عمران 

سیده مریم موسوی

مسوول روابط عمومی مرکز مطالعات

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

رسول صفایی

کارشناس مرکز مطالعات

کارشناس ارشد عمران

مریم مولوی

کارشناس مرکز مطالعات

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

افسانه صادقی

کارشناس مرکز مطالعات

لیسانس هنر

۴- پژوهشگران

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه