خدمات شهری، محیط زیست و سلامت

اعضای کمیته

محمد تقی صمدی

دکتری مهندسی بهداشت محیط

سید داوود محمدی

دکتری زمین شناسی

بابک معینی

دکتری آموزش

موسی اعظمی

دکتری جامعه شناسی توسعه

مهدی ریاحی خرم

دکتری مدیریت محیط زیست

سهیل سبحان اردکانی

دکتری علوم محیط زیست

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه

نام و نام خانوادگی

نقش مورد نظر

توضیح دلخواه