فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اعضای کمیته

صفی اله صفایی

دکتری علوم اجتماعی

حمید خاورزمینی

دکتری جامعه شناسی

سید رسول عمادی

دکتری علوم تربیتی

مهرداد عنبریان

دکتری تربیت بدنی

اسداله نقدی

دکتری علوم اجتماعی

علی طاهری

دکتری زبان و ادبیات عربی